Administrator

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem ze strony marketingbeauty.pl jest firma All4Business Sp. z o.o. (zwana dalej A4B) z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Obornickiej 117/7. KRS: 0000478337, NIP: 9721245759, REGON: 302537918.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) A4B nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, z zastrzeżeniem ust. 3. Dane przekazane przez użytkownika traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko do celów komunikacji pomiędzy użytkownikiem a A4B oraz do wystawiania Faktur VAT.

3. A4B może powierzyć część lub całość przetwarzanych przez siebie danych wybranemu przez siebie podwykonawcy usług IT w celu umożliwienia świadczenia tych usług.

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników

1. Przeglądanie zawartości strony marketingbeauty.pl nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych.

2. Zapisanie się na szkolenie lub indywidualne konsultacje wymaga podania danych kontaktowych, obejmujących imię, nazwisko i numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Dane te służą wyłącznie do komunikacji pomiędzy użytkownikiem a KBBS, a użytkownik ma prawo wnioskować o ich poprawienie, bądź zaprzestanie przetwarzania.

3. W przypadku, gdy użytkownik w toku komunikacji z A4B zdecydował się na skorzystanie z płatnych usług spółki, oraz przekazał spółce A4B wymagane ku temu dane (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, numer NIP itp.), a dane te pokrywają się z danymi osobowymi przekazanymi uprzednio w związku z zapisaniem się na szkolenie lub indywidualne konsultacje, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych nie ma zastosowania do danych wymaganych do wystawienia Faktury VAT i realizacji płatności.